به دنبال افزایش اقبال حقیقی ها؛

این سهم در حالی معاملات خود را با صف خریداران آغاز کرد که در همان ساعت ابتدایی و واگذاری سهم به متقاضیان منتظر در صف،…

آخرین اخبار
ادامه اخبار