با بررسی روند چهارساله؛

تولیـدات واحـد هـای موجـود شـرکت هـای تابعـه هلدینگ خلیج فارس از سـال 1392تاکنـون از 71درصـد ظرفیـت اسـمی بـه …

آخرین اخبار
ادامه اخبار